90507

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)Alınması

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Nedir

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelerin, sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin tespitinin yapılabilmesi ve işletmelerin kayıt altına alınması amacıyla Ulaştırma ve Alyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince düzenlenen belgedir.

Kimler TMFB Almak Zorundadır

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında tehlikeli maddeleri ile aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştiren işletmeler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır.

  • Taşımacı,
  • Dolduran,
  • Paketleyen,
  • Yükleyen,
  • Gönderen,
  • Alıcı,
  • Boşaltan
  • Tank konteyner/portatif tank işletmecileri

TMFB Nasıl Alınır Hangi Belgeler Gereklidir

 TMFB alma veya yenileme hallerinde, işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

1) TMFB alma veya yenilemek için müracaat eden işletmeler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte EK-2’de yer alan faaliyet konusu veya konularının hangileri ile iştigal ettiğine dair işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş TMGDK’dan alacakları Ek-3’te yer alan rapor ile belgelemek zorundadır.

2) Başvuru dilekçesi (EK -1), (Birden fazla vergi numarasına sahip kamu kuruluşlarında varsa Genel Bütçe Vergi Numarası belirtilecektir.)

3) Ticaret Sicil Gazetesinin aslını 

4) Tüzel kişiliklerde; Ticaret Odası/Sanayi Odası Faaliyet Belgesinin, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan oda kayıt/faaliyet belgesinin aslı (son altı ay içerisinde alınmış )

5) Tüzel kişiliklerde temsile ve ilzama yetkili kişileri gösterir imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı sureti, 


6) Taşıma yetki belgesine sahip olup, taşıma yetki belgesinin alındığı adreste kapsam maddesindeki faaliyet konuları ile iştigal etmeyen taşımacılar; sadece taşımacı veya taşımacıboşaltan olarak TMFB almak için taşıma yetki belgesini aldığı ilgili Bölge Müdürlüğüne dilekçe ile müracaatı yeterlidir.

7) İşletmeler sahip oldukları TMFB’deki faaliyet konularında değişiklik olması halinde ilgili Bölge Müdürlüklerine dilekçe ve işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş TMGDK’dan alacakları Ek-3’te yer alan rapor ile müracaatı eder.

Resim