90507

Taşımacının Sorumlulukları Nelerdir?


Yetki Belgesi Sahibi Olması : ADR Yönetmeliği kapsamında taşımacılık faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, R1, R2  yetki belgelerinden herhangi birine sahip olmak zorundadırlar. 

İzin Belgesi Sahibi olması: Taşıma yapacak yetki belgesi sahipleri , aşağıdaki tabloda sınıfları belirtilen tehlikeli madde ve eşyaları taşıyabilmek için tabloda belirtilen ilgili veya yetkili mercilerden izin almak zorundadırlar. Söz konusu izinler, izin alma tarihinden itibaren en fazla bir yıl geçerli olacaktır. 


İzin Alınması Gereken Tehlikeli Madde Sınıfları İzin Alınması Gereken Yetkili Mercii
Sınıf 1 Maddeler (Patlayıcı maddeler ve patlayıcı içeren nesneler) İçişleri Bakanlığı
Sınıf 7  ( Radyoaktif maddeler) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ( Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)


Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alma: Tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, R1, R2 yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık faaliyetinde bulunanları kapsamaz. 

Tankerler İçin Taşıt Uygunluk Belgesi Alma: ADR mevzuatı ve 27.08.2014 tarihli Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında; ‘’Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan tanker sahipleri; taşıtın ADR’ye uygunluğunu değerlendirmek üzere Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara aşağıdaki takvime uygun olarak başvuruda bulunmak zorundadırlar. Yapılacak inceleme sonucuna bağlı olarak Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgili taşıta Taşıt Uygunluk Belgesi veya Taşıt Durum Tespit Belgesi düzenlenecektir.’’ 

Taşıt sahipleri;
a) 2006-2013 model taşıtlar için en geç  31/12/2015 tarihine kadar,
b) 1996-2005 model taşıtlar için  en geç 31/12/2016 tarihine kadar,
c) 1986-1995 model taşıtlar için en geç 31/12/2017 tarihine kadar,
ç) 1985 model ve öncesi taşıtlar için en geç 31/12/2018 tarihine kadar,

Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi’ni almak zorundadırlar. 


SRC 5  Sertifikalı Sürücü Bulundurma: Ulusal ve uluslararası karayollarında tehlikeli yük taşımacılığı yapacak şoförlerin, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikasına sahip olmaları zorunludur. 
Sürücü ve araç personelinin tehlikeli malların taşınmasına yönelik hükümlerin genel zorunluluklarına aşina olmaları için 18 saatlik Temel ADR eğitimi almaları gerekmektedir. Eğitim sonrasında yapılacak sınavı geçen sürücüler Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)’na sahip olacaktır. 

Sınıf 1 ve sınıf 7 ürün taşımacılığı yapan sürücüler ayrıca 8’er saatlik özel bir eğitim almaları mecburidir. 

Sürücüler, her 5 yılda bir sürücü sertifikasının süresi bitmeden yenileme eğitimlerine katılmaları ve ilgili sınavı geçerek sertifikalarını yenilemeleri mecburidir.

 
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bulundurma : Yetki belgesi sahipleri tehlikeli madde taşıyan taşıtlarına, Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorundadır. 
Denetimler sırasında, Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortanın yapılmadığı tespit edilirse, taşımanın başlamış olması halinde, taşımanın devamına sadece en yakın yerleşim noktasına kadar izin verilecektir.


Araçlarda ADR Kiti (Kişişel Koruyucu Ekipmanlar) Bulundurma:Araçlarda aşağıdaki ekipmanların bulundurulması zorunludur:

» Taşıtın azami ağırlığına ve tekerleklerinin çapına uygun takoz 
» 2 Adet portatif uyarı Levhası 
» Koruyucu yelek 
» El feneri 
» Bir çift eldiven 
» Gözlük 
» Göz yıkama duşu 
» Gaz maskesi 
» Çizme (anti statik tabanlı, ucu demirli 
» Kova/Toplama havuzu 
» Kürek, fırça 
» Drenaj Tıkacı 

Araç Cinsine Uygun Yangın Tüpü Bulundurma: Araçlarda araç cinsine uygun olarak belirlenmiş ağırlıklarda yangın tüpü bulundurmak mecburidir.Yangın tüpleri her iki yılda bir kontrol edilmesi gerekmekte ve en az A, B ve C yangın sınıflarını kapsamak zorundadır. 

» 7,5 Ton+ üzeri araçlar için: Araçlarda biri en az 6 kg olmak üzere toplamda 12 kg’lık yangın tüpü bulundurulmalıdır. 
» 3,5-7,5 Ton arası araçlar için: Araçlarda biri en az 6 kg olmak üzere toplamda 8 kg’lık yangın tüpü bulundurulmalıdır. 
» 3,5 Ton altı araçlar için : Araçlarda biri en az 2 kg olmak üzere toplamda 4 kg’lık yangın tüpü bulundurulmalıdır. 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam Etme 

Sevkiyat Evrakları : Araçlarda;

» ADR Taşıma Evrakı 
» Tanker Tipi Taşıtlar için ADR Uygunluk Belgesi 
» Yetkili mercilerden alınmış taşıma izin belgesi (Sınıf 1, 6 ve 7 için) 
» Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi
» SRC5 Ehliyeti 
» Kimlik/Pasaport 
» Yazılı Talimat 
» Birden fazla modla taşınan tehlikeli yükler için Çok Modlu Tehlikeli Mal Taşıma Formu’ nun bulundurulması zorunludur.

Tümü